KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu : BEAUTY OMELETTE TEKSTİL KOZMETİK PAZARLAMA SAN.TİC.LTD ŞTİ

 

Biz, Beauty Omelette olarak; müşterilerimiz, tüketicilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

 

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

 

Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

i)                    Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

ii)                   İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

iii)                 Doğru ve güncel olarak,

iv)                 Belirli açık ve meşru amaçlar ile

işlenecektir.

Veri Sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, kalitemizden ödün vermeden, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve  sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.

 

Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.


Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Şirket içerisinde paylaşılabileceği gibi; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu veya internet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar üzerinden paylaşılmasına izin verdiğiniz bilgiler, internet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerindeki bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları, çevrim içi alışveriş uygulamaları, elektronik ticaret uygulamaları, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimiz’e göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

 

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

 

i)                    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii)                   Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii)                 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv)                 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v)                   Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi)                 KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii)               Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii)              İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix)                 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

 

Yazılı talebinizi İletişim Adresi:Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak Karanfil Apartmanı No:63 Daire:1 Teşvikiye Mahallesi Şişli/İSTANBUL  adresine ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Merkez Adres: Harbiye Mahallesi, Teşvikiye Cad. Varol Apt. No:7 D:4  Şişli/İstanbul

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.